Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i pravilima privatnosti.

ILI

[TheChamp-Login]

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i pravilima privatnosti.

ILI

[TheChamp-Login]

Pratite nas:

Sigurnost radnika na prvome mjestu

Sigurnost radnika na prvome mjestu

Tematiku zaštite na radu regulira Zakon o zaštiti na radu te niz Pravilnika. Sigurnost radnika te kvalitetno postavljen sustav zaštite na radu izuzetno je važan poduzetnicima koji implementiraju u druge tvrtke kao i poslodavcima koji ga primjenjuju.

Svi će se složiti da propisane obaveze ne smiju biti same sebi svrhom, već primjeren zahtjev koji osigurava cilj, u ovom slučaju sigurnost na radu, vodeći računa o učinku koji će proizvesti na radnike, djelatnosti i poslodavca. Koordinacija tvrtaka za zaštitu na radu osnovana je iz nužde u trenutku kada je prijedlog zakonske regulative nametao svim poduzetnicima, bez obzira na veličinu, zapošljavanje stručnjaka Zaštite na radu na puno radno vrijeme. Naporima HUP-a i novonastale Koordinacije postignuto je da mali poslodavci do 49 zaposlenih i dalje mogu angažirati vanjskog stručnjaka, što uvelike umanjuje njihove troškove.

Cilj Koordinacije je unapređivanje sustava zaštite na radu te definiranje standarda i kvalitete. Djeluju kroz sudjelovanje u izradi i izmjenama zakonske regulative u funkciji socijalnog partnera kao i suradnjom sa svim nadležnim tijelima, odgovornima za tematiku zaštite na radu, navodi Petra Sentić, Zamjenica direktorice Udruge malih i srednjih poduzetnika.

Prava i obveze povjerenika radnika za ZNR

Povjerenik radnika za zaštitu na radu radnik je koji je u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu izabran da zastupa interese radnika na području zaštite na radu. Obavezan je štititi interese radnika na području zaštite na radu te primjenjivati pravila, mjere, postupke i aktivnosti zaštite na radu. Povjerenik radnika za zaštitu na radu, između ostalih, ima pravo podnositi poslodavcu prijedloge vezane uz donošenje odluka iz zaštite na radu, zahtijevati od poslodavca da poduzme odgovarajuće mjere u svrhu smanjenja i otklanjanja rizika, podnositi pritužbe tijelima nadležnim za zaštitu na radu te niz drugih prava propisanih člankom 71. Zakona o zaštiti na radu.

Za razliku od povjerenika, ovlaštenik je radnik kojemu je poslodavac, neovisno o drugim ugovorenim poslovima, dao ovlaštenja za provedbu zaštite na radu. Ovlaštenje za obavljanje poslova zaštite na radu može dobiti pravna ili fizička osoba. Uvjeti su da je na puno radno vrijeme zaposlen odgovarajući broj stručnjaka zaštite na radu, visoke stručne spreme iz područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti, s položenim općim i posebnim dijelom stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, dvije godine radnog iskustva u zaštiti na radu i stečenim osnovnim andragoškim znanjima. Nadalje, ovlaštena osoba mora za sve poslove zaštite na radu koje obavlja izraditi poslovnik o postupcima, uvjetima i metodama, te mora posjedovati propisanu mjernu i ispitnu opremu, navodi Snježana Štefok iz Zavoda za unapređivanje zaštite na radu. Za dobivanje ovlaštenja potrebno je Zavodu za unapređivanje zaštite na radu dostaviti pisani zahtjev koji mora sadržavati popis poslova zaštite na radu za koje se traži ovlaštenje, izvadak iz odgovarajućeg registra, dokaze o ispunjavanju propisanih kadrovskih uvjeta, Poslovnik i biljege u iznosu od 70 kn. Ako se nadzorom utvrde nepravilnosti ili da ovlaštena osoba više ne ispunjava propisane uvjete, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu donosi rješenje o prestanku ili oduzimanju ovlaštenja.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu vodi evidenciju ovlaštenja. Evidencijom ovlaštenja, koja su izdana ovlaštenim osobama za obavljanje poslova zaštite na radu, obuhvaćeni su OIB, naziv, adresa i sjedište ovlaštene osobe, datum podnošenja zahtjeva za ovlaštenjem, broj i datum rješenja kojim je izdano ovlaštenje te broj i datum rješenja o prestanku odnosno oduzimanju ovlaštenja, datum upisa ovlaštenja u evidenciju, datum prvog i drugog stručnog nadzora, vrste poslova koje ovlaštena osoba obavlja, broj Narodnih novina u kojim je objavljeno rješenje o ovlaštenju.

Izrada procjene rizika

Obveza izrade procjene rizika propisana je Zakonom o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14) i Pravilnikom o izradi procjene rizika (NN br. 112/14). Procjenu rizika – temeljni dokument čijom se provedbom postiže sprječavanje ozljeda na radu, odnosno otklanjanje i/ili smanjivanje rizika – za vlastite potrebe može izraditi i sam poslodavac, uz uvjet da ima odgovarajuća znanja i kadrovske uvjete, a mogu ga izrađivati i fizičke ili pravne osobe kojima je Zavod izdao ovlaštenje za obavljanje određenih poslova zaštite na radu, napominju iz Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Svaki poslodavac može i sam izraditi procjenu rizika za svoje potrebe bez posebnog ovlaštenja, no mora voditi brigu o tome da procjena bude izrađena u skladu s Pravilnikom o izradi procjene rizika (NN 112/14), napominje Borivoj Žmegač iz Prevente d.o.o. To podrazumijeva prije svega da se poštuje propisani postupak procjenjivanja rizika, a bitno je i da procjena odgovara postojećim rizicima na mjestu rada. Na kraju, kad se procjena izradi, vrlo je bitno da se ona učini dostupna radnicima na mjestu rada. Važno je napomenuti da će se novčanom kaznom u iznosu od 30.000 kuna kazniti za prekršaj poslodavac, pravna osoba, ako nema izrađenu procjenu rizika ili ako izrađena procjena rizika ne odgovara rizicima na mjestu rada ili nije dostupna radniku na mjestu rada, kao i to da će se za navedeni prekršaj kazniti novčanom kaznom u iznosu od 6.000 kuna odgovorna osoba pravne osobe. Budući da je izrada procjene rizika izuzetno odgovoran posao, Borivoj Žmegač iz Prevente savjetuje da se izrada procjene rizika prepusti ovlaštenim osobama koje se time bave ili ako se već poslodavci odlučuju procjenu rizika izraditi sami, da pri tome koriste profesionalne programske aplikacije poput e-Procjene, Proriz i sl.

Zaštita od požara i izrada procjene ugroženosti

Radi utvrđivanja odgovarajuće organizacije i provođenja mjera zaštite od požara, građevine se razvrstavaju rješenjem MUP-a u jednu od četiri propisane kategorije ugroženosti od požara. Vlasnici, odnosno korisnici građevina razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara, dužni su izraditi procjenu ugroženosti od požara. Procjena ugroženosti od požara je dokument koji prema propisanom postupku utvrđuje razinu ugroženosti od požara i zaštitne mjere. Procjenu ugroženosti, prema Žmegačevim riječima, smiju izrađivati pravne osobe koje zapošljavaju osobu koja ima položen stručni ispit za voditelja tima za izradu procjene ugroženosti od požara pri Ministarstvu unutarnjih poslova.

Sigurnost djelatnika

Sigurnost djelatnika tvrtkama bi trebala biti na prvome mjestu, a u skladu s time svaki poslodavac dužan je izraditi i plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja, poput požara, eksplozije, potresa, terorističkog čina i sl. Planom evakuacije i spašavanja utvrđuje se organizacija, postupci i mjere za organiziranje primjerenog načina evakuacije i spašavanja osoba i materijalnih dobara. Plan evakuacije treba sadržavati detaljne procedure koje treba primijeniti prilikom evakuacije, a isto tako svaki poslodavac dužan je odrediti i radnike koji će provoditi evakuaciju, sve radnike upoznati s planom evakuacije i spašavanja te provesti praktičnu vježbu evakuacije i spašavanja jednom u dvije godine.

Najčešće ozljede na radnom mjestu

Prava zaposlenika prilikom ozljeda na radu detaljno su utvrđena Pravilnikom HZZO-a o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti, Pravilnik o izmjenama i dopunama objavljen u Narodnim novinama broj 78/15 stupio je na snagu 21. srpnja 2015. godine. Iz HZZO-a navode da je broj zaprimljenih prijava o ozljedi na radu u 2015. godini bio 16.228, od čega je do 31.03.2016. godine priznato 13.784.

U 2015. bilježi se 159 lakših ozljeda, 1.376 težih i 20 slučajeva smrtnog stradavanja radnika i osoba na radu. Pokazatelji ukazuju na povećanje broja dana privremene nesposobnosti za rad zbog ozljeda i profesionalnih bolesti u 2015. u odnosu na prethodne dvije godine, te povećanje rashoda za zdravstvenu zaštitu i naknada za bolovanja. Prosječni dnevni izostanak u 2015. zbog ozljeda i profesionalnih bolesti bio je 2.747 radnika. Negativni trend iz proteklog razdoblja se nastavlja, s tendencijom određenog stagniranja ili rasta, pa je nužno djelovati na smanjenje tih pojava, smatraju u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu.

Središnji nacionalni informacijski sustav ZNR Data Collector uspostavlja se s ciljem integracije podataka vezanih za područje zaštite zdravlja na radu i zaštitu na radu u jedinstvenu bazu podataka, čime će se postići cjeloviti uvid u stanje, a time i potrebne mjere i aktivnosti kojima će se djelovati na unapređivanje zaštite na radu. Trenutno djeluje informacijski sustav u okviru HZZO-a, a u fazi testiranja je sustav ovog Zavoda. Nakon toga, pripremit će se II. faza projekta, koja uključuje objedinjavanje podataka svih dionika u ovom području, navode iz Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Preventivne mjere zaštite na radu

Sve mjere koje se kod poslodavca poduzimaju s ciljem sprječavanja i umanjenja rizika na radu smatraju se preventivnim mjerama, a kako bi te mjere bile što djelotvornije, važno je poštivanje hijerarhija mjera koja određuje da trebamo najprije težiti eliminaciji rizika, zatim zamjeni neopasnim ili manje opasnim, a potom idu tehničke mjere zaštite i na kraju osobna zaštita samih radnika. Plan mjera za smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora mora se definirati u procjeni rizika, mišljenja je Borivoj Žmegač. Na temelju izrađene procjene rizika, poslodavac je obavezan provoditi preventivne mjere kako bi osigurao bolju razinu zaštite na radu.

Radna odjeća, obuća i oprema za siguran rad

Za siguran rad potrebno je imati odgovarajuću radnu odjeću, obuću i ispravnu opremu. Pri nabavi zaštitne odjeće tvrtke prvenstveno trebaju napraviti procjenu opasnosti te za svako radno mjesto utvrditi odgovarajući tip obuće, jer tvrtke često prilikom nabavke naručuju zaštitne cipele istoga tipa, čime se smanjuje udobnost obuće za radnika i povećava nabavna cijena cipele. U Republici Hrvatskoj, kao i ostatku EU, obavezna je norma EN ISO 20345, koja definira osnovne i dodatne zahtjeve za zaštitne cipele za profesionalnu upotrebu, s oznakom S.

Zaštitne cipele opremljene su zaštitnom kapicom izrađenom za zaštitu od udaraca maksimalne snage 200 J i nagnječenja snage 15 kN. U varijantama cipele mogu biti S1 – obuća sa zaštitnom kapicom, S1P – s kapicom i tabanicom, S3 – zaštitnom kapicom, tabanicom i vodoodbojne. Prilikom odabira zaštitne obuće izuzetno je bitno voditi računa o udobnosti cipele, jer zaposlenici u njoj provode 8 i više sati te treba izbjegavati zadovoljenje forme kupovinom najjeftinijih cipela u kojima je teško hodati i raditi, a Bogdan Momčilović iz tvrtke 3D Safety Adria d.o.o. preporučuje cipele talijanskog proizvođača Lewer, kojeg je tvrtka 3D Safety ekskluzivni zastupnik za područje Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Slovenije. Zaštitne cipele Lewer proizvedene su u Italiji i odlikuje ih izuzetna udobnost, otpornost i čvrstoća uklopljena u poznati talijanski dizajn.

Za siguran rad potrebno je izvršiti ispitivanje radne opreme koju provode ovlaštene osobe na temelju ovlaštenja u skladu s odredbama Pravilnika o ovlaštenima za obavljanje poslova zaštite na radu (NN 112/14). Da bi se dobilo takvo ovlaštenje, potrebno je ispuniti odgovarajuće kadrovske i tehničke uvjete, odnosno imati određeni broj stručnih osoba u radnom odnosu i potrebnu mjernu i ispitnu opremu u vlasništvu. Radna se oprema, između ostalog, mora ispitivati periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od tri godine (do sada je bilo 2 godine). Pregled i ispitivanje radne opreme odnosi se na radnu opremu koju čine strojevi i uređaji, postrojenja te sredstva za prijenos i prijevoz tereta. Pri tome se misli na strojeve koji zahtijevaju upravljanje ili posluživanje od strane rukovatelja, uz izuzetak ručnih alata, napominje Žmegač.

Stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu

Stručnjak zaštite na radu je radnik kojeg je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu i koji ispunjava propisane uvjete za obavljanje tih poslova. Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita propisan je način i uvjet polaganja ispita za stručnjaka zaštite na radu. Literatura za polaganje ispita nije služeno propisana, a teme koje obuhvaća stručni ispit sadrže zakone i pravilnike. Stručnjaci zaštite na radu dijele se na stručnjake I. stupnja i stručnjake II. stupnja, ovisno o tome polože li opći ili opći i posebni dio stručnog ispita. Polaganje stručnog ispita kandidat prijavljuje ministarstvu nadležnom za rad na obrascu OBRAZAC SIS-1, a nakon položenog stručnog ispita dobiva se Uvjerenje.

E-usluge unutar zaštite na radu – što je sve moguće obaviti online

Osim mnogobrojnih online edukacija namijenih zaštiti na radu, sve više tvrtaka orijentira se na usluge i programska rješenja iz područja zaštite na radu u oblacima. Prednost korištenja takvih rješenja je mnogo. Prema riječima Silvija Matanovića, direktora Abecede Zaštite d.o.o. za tehnička ispitivanja i analizu, pohrana i administriranje podataka uslugom ABCcloud svakom klijentu smanjuje troškove poslovanja te pruža veću razinu sigurnosti i to iz više razloga. Sva dokumentacija odmah se nakon izrade pregledava, razvrstava, skenira te stavlja u cloud, čime je osiguran veći nadzor nad dokumentacijom, veća brzina protoka dokumentacije te je praktično onemogućen gubitak iste (originali se čuvaju u sjedištu tvrtke). Na isti se način postupa i u slučaju potrebe za zamjenu postojeće ili dodavanje nove dokumentacije, npr. nakon zapošljavanja novih radnika, nakon provedenih periodičnih ispitivanja instalacija, radne opreme i sl. Uslugom ABCcloud dokumentacija je svim klijentima dostupna 0-24 te s bilo kojeg mjesta koje ima pristup Internetu, naravno, i putem mobilnih telefona. Rješenja koja su trenutno u ponudi odnose se prvenstveno na pohranu i administriranje podatcima klijenata u područjima zaštite na radu, zaštite od požara te zaštite okoliša, s naglaskom na individualni pristup svakom klijentu te svakom pojedinačnom zadatku. Ova rješenja namijenjena su svim poslodavcima, no ipak s naglaskom na veće poslodavce te one koji posluju na više lokacija, bez obzira na broj zaposlenih.

Program Sinarm (www.sinarm.net) koji pomaže u vođenju evidencija i obavljanju poslova iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša, dostupan je u desktop i u cloud verziji aplikacije s jednakom funkcionalnošću. Tvrtka Web IT d.o.o. cloud verziju Sinarma preporuča tvrtkama koje posluju na nekoliko lokacija, tvrtkama koje nisu odlučile ulagati u dodatnu kupovinu hardvera i licenci te su brigu oko servera i backup-a podataka odlučile prepustiti vanjskoj tvrtki. Program Sinarm u cloud verziju omogućava pristup programu s različnih lokacija i uređaja (Pc, Mac, Tablet, Telefon ), uz uvjet da uređaji imaju pristup Internetu. Uz spomenute opcije u cijenu najma cloud verzije Sinarma uključena je i opcija održavanja, koja podrazumijeva nove verzije programa, nastale zbog zakonskih promjena ili usavršavanja programa.

Na mrežnoj stranici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu (www.zuznr.hr) može se posjetiti virtualni muzej zaštite na radu.

-E-muzej je u nastajanju, kontinuirano se nadopunjuje virtualnim izlošcima kako ne bismo zaboravili kakva je zaštita na radu bila nekad, a ujedno potaknuli i na njezino svakodnevno unapređivanje. Očekujemo da nam fotografije, razglednice, crteže, zvučne i video zapise za e-muzej dostave svi oni koji raspolažu takvim sadržajima, pa je ovo ujedno i poziv na suradnju – navodi Snježana Štefok iz Zavoda.

Provođenje zakonske regulative

Velik broj obveza poslodavaca iz područja zaštite na radu proizlazi iz zakonskih propisa, a uz redovite i rigorozne inspekcijske nadzore poslodavcima je u interesu poštivati propisane odredbe. Veliku pomoć u provođenju zakonske regulative pružaju programska rješenja, posebice ona u oblaku, pogodna za većinu tvrtaka.

Za kraj, važno je naglasiti blisku suradnju i koordinaciju tvrtaka za zaštitu na radu sa Zavodom za unapređenje zaštite na radu na edukaciji poslodavaca prije provođenja inspekcijskog nadzora te unapređenju struke. Zajedno sa Zavodom, HUP je organizirao predstavljanje Vodiča za nadzor nad radom ovlaštenih osoba za više od stotinu zainteresiranih pružatelja usluga zaštite na radu. Ovo je izvrstan primjer gdje državna institucija prije inspekcije djeluje preventivno-edukativnim pristupom umjesto direktnim kažnjavanjem propusta.

Edukativni programi Zavoda za unapređivanje zaštite na radu

Razvijajući edukativne programe s naglaskom na preventivnim mjerama, Zavod je pokrenuo niz projekata u području zaštite na radu za sve dobne skupine. Zavod organizira različite konferencije, radionice, okrugle stolove i seminare te promovira primjere dobre prakse. U lipnju 2016. kreće edukacija o izradi procjene rizika, te upravljanju stresom i smanjivanjem psihosocijalnih rizika na radu. Pripremaju i programe osposobljavanja za ovlaštenike poslodavca za zaštitu na radu, povjerenike radnika za zaštitu na radu, kao i za sve stručnjake zaštite na radu. Uz to namjera im je uspostaviti sustav licenciranja stručnjaka zaštite na radu, budući da su isti osnovni nositelji aktivnosti. Zavod ima značajnu ulogu u promidžbi i provedbi europskih kampanja koje organizira Europska agencija za zaštitu na radu (EU-OSHA), te je aktivno uključen u novu europsku kampanju „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ 2016.-2017., a član je i Europske mreže za obrazovanje i osposobljavanje iz zaštite na radu i zaštite zdravlja (ENETOSH), te kroz međunarodne projekte Europskog socijalnog fonda i program Erasmus+ razvija suradnju s različitim relevantnim institucijama.

Povezani članci

  • Ovu prijavu možete u svako doba povući, na kraju svakog Newslettera. Daljnje informacije možete pronaći u našim Pravilima Privatnosti.

Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se. Za preuzimanje odabranog sadržaja, možete unijeti i e-mail adresu, na koju ćemo vam proslijediti poveznicu.

  • Više informacija kako skupljamo, obrađujemo i štitimo Vaše osobne podatke dostupne u našim Pravilima Privatnosti.

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke
mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku, a više o tome možete pročitati ovdje.

Close Popup