Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i pravilima privatnosti.

ILI

[TheChamp-Login]

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i pravilima privatnosti.

ILI

[TheChamp-Login]

Pratite nas:

Veliki potencijal online prodaje osiguranja

Veliki potencijal online prodaje osiguranja

Od početka godine na snagu je u potpunosti stupio novi Zakon o osiguranju, a ključna novina novoga Zakona je implementacija direktive Solvency II u hrvatsko zakonodavstvo.

Najveći udio na tržištu osiguranja u 2015. godini ostvarilo je Croatia osiguranje, a slijedile su ga Allianz te Euroherc osiguranje. Koncem prošle godine Sunce osiguranje d.d. pripojeno je društvu Agram Life osiguranje d.d., a KD Live osiguranje d.d. pripojeno je društvu Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., koje će u Hrvatskoj poslovati putem tvrtke Adriatic Slovenica d.d. Podružnica Zagreb (prekogranično pripajanje). Prema posljednjim objavljenim kumulativnim podatcima Hrvatskog ureda za osiguranja za veljaču 2016. godine, dvadeset i tri društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 1.610.459.010 kuna, što predstavlja pad od 3,11 % u odnosu na veljaču 2015. godine.

Novi Zakon o osiguranju

Novi Zakon o osiguranju stupio je na snagu 01.01.2016. godine, dok je dio odredbi stupio na snagu već ranije (1. travnja 2015. i 1. srpnja 2015. godine). Prema riječima Hrvoja Paukovića, direktora Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO), ključna novina novoga Zakona je implementacija direktive Solvency II u hrvatsko zakonodavstvo. Solvency II novi je zakonodavni i regulatorni okvir ukupnog poslovanja društava za osiguranje i društava za reosiguranje u Europskoj uniji. Ključne promjene odnose se na nova pravila solventnosti i upravljanja rizikom, što se često podrazumijeva pod pojmom Solvency II.

Solvency II sustav trebao bi prepoznavati i vrednovati sve rizike kojima je društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje izloženo, poticati društvo na cjelovito upravljanje rizicima, unaprijediti odnos s nadzornim tijelom te povećati otvorenost poslovanja svim sudionicima. Temeljni ciljevi Solvency II su zaštita osiguranika, postavljanje granice solventnosti koja će predstavljati ukupnu izloženost svim rizicima, anticipiranje tržišnih promjena, utemeljenost na principima, a ne na strogim pravilima, te održavanje financijske stabilnosti i izbjegavanje procikličnosti regulatornih odredbi. U okviru Solvency II, svi rizici u poslovanju društava za osiguranje i društava za reosiguranje trebali bi biti kvantitativno i kvalitativno prepoznati i upravljani (eng. Risk-based model), a izloženost i upravljanje rizicima društva determiniralo bi potrebnu razinu kapitala – adekvatnost kapitala.

Edukacija u osiguranju (s ciljem usklađivanja europske direktive)

Unutar svoje nadležnosti HANFA provodi samo ispite za provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju te obrazovni program i ispite za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera, investicijskog savjetnika, ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskih osiguravajućih društava i ovlaštenog aktuara.

Zakonski okvir osiguravateljne djelatnosti do sada nije propisivao obveznu edukaciju za osiguravatelje, društva za posredovanje u osiguranju te društva za zastupanje u osiguranju. Nova Direktiva (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. siječnja 2016. o distribuciji osiguranja između ostaloga donosi novinu i propisuje 15 sati obavezne edukacije. Direktiva nije implementirana u hrvatsko zakonodavstvo pa tako nisu poznati detalji o njenoj provedbi. Međutim, Hrvatska gospodarska komora u mogućnosti je složiti programe i provoditi stručnu edukaciju. Nova EU direktiva IDD propisuje potrebu za recertificiranje, odnosno godišnje 15 sati stručne edukacije za zastupnike u osiguranju od strane ovlaštene institucije, a u potpunosti je u primjeni od 2018. godine.

Prednosti nove tehnologije

Razvoj novih tehnologija i sve veća zastupljenost pametnih telefona u velikoj mjeri pomaže prodaji osiguranja i prijavi štete. Nove tehnologije doprinose boljem i kvalitetnijem upoznavanju potrošača s osiguravateljnim uslugama i proizvodima, te nude veću mogućnost za usporedbu, što je izuzetno značajno sa stanovišta zaštite potrošača. Prodajnom osoblju omogućavaju lakši pristup do ciljnih skupina i bolje prezentacijske mogućnosti. Vezano za prijavu šteta, mogućnost online pristupa i mobilnih procjenitelja omogućava brže izvide i procjene šteta, te lakšu komunikaciju s oštećenim osobama, a sve sa svrhom bržeg rješavanja odštetnih zahtjeva. Osiguravajuća društva koja su fleksibilnija u ovom smislu imaju i veće kompetencije, smatraju u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Osiguranja se sve više prodaju online, iako se još uvijek radi o malom postotku od ukupno prikupljene premije. Osiguranje od automobilske odgovornosti sve se više prodaje putem web shopova društava za osiguranje, njihovih partnera ili agregatora. Prisutne su tu i druge vrste osiguranja, posebno putno osiguranje, osiguranje od odgovornosti i sl., navodi Hrvoje Pauković. Društva za osiguranje obogaćuju svoju ponudu svakodnevno i nastoje omogućiti potrošačima što jednostavniju kupnju proizvoda primjerenu njihovima potrebama i mogućnostima.

Ugovor o osiguranju kredita

Osiguranje korisnika kredita ugovara se kako bi se korisnik zaštitio od rizika koji mogu ugroziti njegovu financijsku stabilnost i otplatu nenamjenskog kredita. Ovisno o paketu, može se ugovoriti osiguranje od smrti uslijed nezgode, za slučaj bolovanja ili iznenadnog gubitka posla. Iznos premije osiguranja ovisi o iznosu i trajanju kredita te se plaća jednokratno, navode iz Uniqa osiguranja.

Kada je riječ o osiguranju kredita, osiguravatelji nude više vrsta proizvoda. Tako se u Croatia osiguranju osiguranje kredita najčešće veže uz sljedeće tri vrste osiguranja: osiguranje otplate kredita, osiguranje potrošačkih kredita i osiguranje izvoznih/domaćih kredita.

Pogodnosti i novi proizvodi zdravstvenih osiguranja

Dobrovoljna zdravstvena osiguranja pružaju razne pogodnosti svojim osiguranicima ugovaranjem dopunskog ili dodatnog osiguranja. Odluče li se osiguranici za ugovaranje dopunskog zdravstvenog osiguranja, oslobođeni su plaćanja troškova participacije za liječničke preglede, dijagnostičke pretrage ili boravak u bolnici. Dopunsko zdravstveno osiguranje može se ugovoriti za samo 65 kuna mjesečno, s neograničenim pokrićem i uključenom B listom lijekova, navode iz Uniqa osiguranja.

Dodatno zdravstveno osiguranje kombinira sljedeća pokrića: specijalističke preglede, dijagnostičke postupke, ortopedska i druga medicinska pomagala, stomatološke usluge, fizikalnu terapiju, male operacijske zahvate i sistematski pregled.

Osiguranje imovine tvrtke

Pravne osobe korporativnog tipa (veliki pravni subjekti) primarno osiguravaju svoju imovinu od rizika požara i ostalih vezanih rizika uz tu vrstu osiguranja (oluja, udar groma, pad zračne letjelice, manifestacije i demonstracije. Načini osiguranja su se proteklih 10 do 15 godina promijenili pa je to sada uglavnom osiguranje na novu vrijednost, a modaliteti su preuzeti iz svjetske osigurateljne prakse u obliku all risk pokrića (tzv. svi rizici) te flexa pokrića (odabrani broj rizika), navodi Nenad Crnković, direktor Podružnice za korporativne klijente.

Svjesni koliko klimatske promjene doprinose ugrozi imovine, očekivan je interes za ovu vrstu osiguranja. No, treba istaknuti da već prilično dugo prisutno osiguranje od potresa nije zastupljeno u tako velikom opsegu kao što bi to bilo za očekivati, imajući u vidu trusnost gotovo cijelog područja Hrvatske, odnosno izloženost mogućim potresima. Vezano osiguranje uz osiguranje od požara je i osiguranje od prekida rada, koje je godinama bilježilo odsutnost interesa za osiguranjem. No, shvaćajući koliko se tim osiguranjem pokriva sama supstanca poslovanja, sve više subjekata traži i tu vrstu osiguranja. Osiguranje od odgovornosti u svim svojim oblicima također je područje od velikog interesa poslovnih subjekata te je za očekivati značajan rast i razvoj modaliteta ove vrste osiguranja. Tehničke vrste osiguranja, tj. osiguranje strojeva i opreme od kvara (lom stroja) postupno se smanjuje u udjelu osiguranja imovine, primarno iz razloga što se mijenja koncept imovinske zaštite, tj. primarno se traži pokriće velikih i katastrofalnih šteta, dok male štete (upravo iz ovog dijela osiguranja) nestaju iz fokusa promatranja.

Iz Službe za osiguranje imovine Croatia osiguranja navode da osiguranje imovine tvrtke u poduzetničkom paketu uključuje: osiguranje kompletne poduzetničke imovine (građevine, opremu, zalihe robe, motorna vozila) koja služi za obavljanje djelatnosti i stjecanje dobiti, osiguranje djelatnika od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje odgovornosti poduzetnika za štete prouzročene trećim osobama, ugovaranje osiguranja od različitih rizika: požar, oluja, poplava, potres, eksplozija, lom stroja, lom stakla, provalna krađa, razbojstvo te mnogih drugih rizika.

Što pokriva osiguranje od nesreće radnika

Jedna vrsta osiguranja neopravdano gubi na interesu, iako svojom širinom pokrića, cjenovnim aspektom i tehničkom jednostavnošću plijeni kvalitetom – to je osiguranje od posljedica nesretnog slučaja. Ovim osiguranjem nadoknađuje se iznos trajnog invaliditet kao posljedice nesretnog slučaja ili pokriće smrtnih ishoda kao posljedice bolesti. Pokriće police moguće je proširiti i za tzv. teško bolesna stanja, uz naznaku da ova pokrića vrijede tijekom rada, kao i izvan zanimanja, tj. 24 sata bez obzira na uzrok. Imajući u vidu navedeno, ova vrsta osiguranja može poslužiti kao mogući benefit prema zaposlenima, uvažavajući i troškovni efekt (porezno priznati rashod) ovog osiguranja, navodi Nenad Crnković.

Iz Uniqa osiguranja navode da osiguranje zaposlenika od nezgode pokriva osiguranje za slučaj smrti uslijed nezgode, trajni invaliditet kao posljedicu nesretnog slučaja te naknadu za boravak u bolnici kao posljedice nesretnog slučaja.

Novost na tržištu životnih osiguranja

Značajna prednost životnih osiguranja pred drugim proizvodima na tržištu je što zakonskom odredbom o oporezivanja kamata na štednju s 12% životno osiguranje nije obuhvaćeno.

Osiguravatelji potencijalnim klijentima nude različite police životnog osiguranja, ovisno o njihovim željama, potrebama i mogućnostima. Policom životnog osiguranja osiguranici ulažu u vlastitu sigurnost te sigurnost svoje obitelji. Kod police osiguranja za slučaj smrti i doživljenja, osigurana svota isplaćuje se korisnicima osiguranja ako osiguranik umre za vrijeme trajanja osiguranja ili na kraju ugovorenog trajanja osiguranja, osiguraniku ili korisnicima koje je on odredio. Kod osiguranja za slučaj smrti (riziko), osigurana svota korisniku ili korisnicima isplaćuje se samo u slučaju smrti osiguranika za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju. Njime se najčešće osigurava otplata kredita kako taj teret ne bi snosila osiguranikova obitelj. Životno osiguranje s pokrićem 20 teških bolesti štiti osiguranika od posljedica koje može prouzročiti bolest, kao što su dugotrajno bolovanje i troškovi liječenja koji mogu ugroziti njegovu financijsku stabilnost.

Porezni aspekt trećeg mirovinskog stupa

Prema Zakonu o porezu na dohodak, uplate premija dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojih radnika uz njihov pristanak do visine od 500 kuna mjesečno, odnosno do 6.000 kuna godišnje, neoporezive su i priznaju se poslodavcu kao rashod. Isto se primjenjuje i za poreznog obveznika koji obavlja samostalne djelatnosti (obrtnici, slobodna zanimanja i sl.), ako doprinose uplaćuje za svoje radnike ili za sebe osobno, te mu se priznaje kao izdatak.

Pri isplati sredstava dobrovoljnog mirovinskog osiguranja utvrđivat će se dohodak od osiguranja u visini uplaćenih premija koje su bile oslobođene od plaćanja poreza na dohodak te su poslodavcu ili poreznom obvezniku koji obavlja samostalnu djelatnost bile porezno priznati rashod, odnosno izdatak. Dohodak od osiguranja utvrđuje se i na iznos uplaćenih doprinosa koje je uplatio član Fonda do 30. lipnja 2010. godine i za koje je koristio poreznu olakšicu. Na utvrđeni iznos dohotka od osiguranja bit će potrebno platiti predujam poreza na dohodak po stopi od 12%.

Iako je temeljni cilj ove štednje osiguranje dodatnih prihoda uz mirovinu iz prvog i drugog stupa (dakle, nakon 65. godine), u slučaju ranijeg ostanka bez posla, ili teže bolesti u 50-ima, na primjer, sredstva iz trećeg stupa mogu se koristiti kao dodatni prihod uz naknadu sa Zavoda za zapošljavanje, pa čak i uz plaću. Kako je novac na računu u trećem stupu privatna imovina osiguranika, u slučaju njegove smrti ulazi u ostavinsku masu i isplaćuje se sukladno Zakonu o nasljeđivanju. Ukratko, dobrovoljnom mirovinskom štednjom povećavamo vlastitu, ali i sigurnost onih koji su nam dragi. Stoga se ovaj oblik štednje doista može preporučiti svima. U trećem stupu sami određujete dinamiku i iznos doprinosa koji ćete uplaćivati – odluku možete mijenjati bez prethodnih najava, potpisivanja novog ugovora ili penala, a država na sve uplate do 5.000 kuna godišnje ‘dodaje’ 15 posto poticaja, tako da ćete s uplatom 417 kuna mjesečno, ili 5.000 kuna godišnje, optimalno iskoristiti poticaje, navode iz Croatia osiguranja.

Zaštita od tečajnih rizika (hedging)

Upravljanje i zaštita tečajnim rizicima od velikog je značaja svakoj tvrtki koja posluje s inozemstvom i stranim valutama. Tvrtke se mogu zaštititi od tečajnog rizika usklađivanjem valutne izloženosti imovine i obveza. U postizanju što bolje valutne usklađenosti ponekad se zbog troškovne efikasnosti koriste derivativni financijski instrumenti poput tzv. forward ugovora, futures-a, opcija i swap-ova koje je moguće ugovoriti s bankama i/ili kupiti na burzama. Pritom je ključna uloga risk managementa, koji je zadužen za prepoznavanje, mjerenje, praćenje i izvještavanje o rizicima. U slučaju prekoračenja unaprijed definiranih limita izloženosti pojedinom riziku, poduzimaju se mjere za smanjenje rizika kako bi se ograničile potencijalno nepoželjne posljedice, navode iz Uniqa osiguranja.

Povezani članci

  • Ovu prijavu možete u svako doba povući, na kraju svakog Newslettera. Daljnje informacije možete pronaći u našim Pravilima Privatnosti.

Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se. Za preuzimanje odabranog sadržaja, možete unijeti i e-mail adresu, na koju ćemo vam proslijediti poveznicu.

  • Više informacija kako skupljamo, obrađujemo i štitimo Vaše osobne podatke dostupne u našim Pravilima Privatnosti.

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke
mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku, a više o tome možete pročitati ovdje.

Close Popup