Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i pravilima privatnosti.

ILI

[TheChamp-Login]

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i pravilima privatnosti.

ILI

[TheChamp-Login]

Pratite nas:

Osječki Ferit svojim EU projektima pridonosi razvoju gospodarstva

Osječki Ferit svojim EU projektima pridonosi razvoju gospodarstva

Osječki Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija prepoznao je važnost realizacije projekata financiranih sredstvima Europske unije za  znanstveno – istraživački rad, a sredstva su usmjerena i na poboljšanje nastavnih procesa. Projekti Ferit-a imaju za cilj poboljšati suradnju s gospodarstvom i biti vrijedan dionik razvoja društva pa tako predstavljamo tri relevantna projekta fakulteta – RuRES, SeNs WETLANDS i DRIVE.

Obnovljivi izvori energije i mjere energetske učinkovitosti u funkciji ruralnog razvoja – RuRES

Projekt akronima RuRES financiran je u sklopu programa Interreg V-A HU-HR Co-operation Programme 2014-2020 kao glavni partner nosi  Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, dok su projektni partneri Centar za ekonomiju i regionalne studije Mađarske akademije znanosti (Pečuh, Mađarska) i Sveučilište u Kaposvaru (Kaposvar, Mađarska).

Voditelj projekta je doc.dr.sc. Danijel Topić, koji nam prenosi da je ukupna vrijednost projekta 226.838,86 EUR, dok EU financira iznos od 192.813,03 EUR, a predviđeno vrijeme provedbe je od 1.9.2017. do 31.12.2018.

Tri su glavna cilja projekta:

 1. Razvoj tipičnih sustava za opskrbu energijom koji koriste obnovljive izvore energije u ruralnim područjima.
 2. Mjere i preporuke za poboljšanje energetske učinkovitosti i gospodarenja otpadom u ruralnim područjima.
 3. Istraživanje ekonomskih, društvenih i ekoloških (okolišnih) utjecaja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u ruralnim područjima prekogranične regije.

Kratkoročna perspektiva projekta je diseminacija informacija o obnovljivim izvorima energije, energetskoj učinkovitosti i održivom gospodarenju otpadom u ruralnim područjima prekogranične regije. Dugoročna perspektiva projekta je povećanje korištenja obnovljivih izvora energije, poboljšanje energetske učinkovitosti, održivo gospodarenje otpadom te smanjenje korištenja fosilnih goriva, smanjenje emisija stakleničkih plinova te troškova za energiju.

Specifični ciljevi su proširenje inovacijske i istraživačke mreže u prekograničnom području, razvoj tipičnih sustava za napajanje energijom iz obnovljivih izvora energije za specifične uvjete u ruralnim područjima te suradnja između institucija uključenih u projekt.

Očekivani rezultati projekta su:

 • Razvoj modela za lokalne sudionike/lokalne uprave koji će im pokazati njihov potencijal obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti te preporuke što razvijati.
 • Nabavka opreme za demonstraciju kako izgraditi malo postrojenje na obnovljive izvore energije u ruralnim područjima.
 • Trojezična knjiga koja će sumirati sve važne rezultate projekta.
 • Web-stranica na kojoj će biti dostupni svi rezultati projekta s preporukama na temelju rezultata istraživanja.
 • Treninzi za lokalne sudionike u prekograničnoj regiji s ciljem podizanja svijesti o obnovljivim izvorima energije i energetske učinkovitosti.
 • Završna konferencija na kojoj će se rezultati projekta prezentirati lokalnoj javnosti.

Realizacija projekta započela je 20. rujna 2017. ”Kick-off meetingom” u Pečuhu gdje su predstavljeni glavni ciljevi projekta te prijedlog plana realizacije projekta. Dio istraživačkog tima FERIT-a i dio istraživačkog tima sa Sveučilišta u Kaposvaru bili su studijskom posjetu gradiću Gussingu (Austrija) koji svoje potreba za energijom u potpunosti iz obnovljivih izvora energije.

U prvom periodu realizacije projekta izrađena je web stranica projekta, kreirana je Facebook stranica, nabavljena je oprema za potrebe istraživanja te su napravljena preliminaran istraživanja. S ciljem uspješne realizacije projekta izrađen je detaljni plan istraživanja te su održana dva projektna sastanka. Realizacija glavnih aktivnosti projekta  planirana je u sljedećim mjesecima projekta.

Više o projektu možete pogledati na www.rures.eu ili putem Facebook stranice Projekta.

Projekt ‘Aktivna senzorska monitorska mreža i procjena zaštite okoline za pametno korištenje močvarnih i ostalih površnskih voda’ – SeNs WETLANDS

SeNs WETLANDS projekt financiran je putem programa Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020, nositelj projekta je Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, a projektni partneri su Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (Osijek, Hrvatska), Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Vukovarsko-srijemske županije i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode iz Novog Sada.

Ukupna vrijednost projekta je 390 820.90 EUR, od čega je EU sufinancirala 332 197.74 eura. Projekt je započeo 1. rujna 2017., a traje do kraja veljače 2020. godine.

Glavni cilj projekta jest razviti integrirani prekogranični nadzorni sustav čija će glavna zadaća biti nadzor čimbenika ekoloških rizika ali i zaštita okoline i okolišne bioraznolikosti, kroz kontinuirano motrenje kvalitativnih parametara nadzirane okoline. Implementacija integriranog kontinuiranog nadzornog sustava omogućiti će bolje upravljanje mehanizmima zaštite okoline i bioraznoikosti.

Rezultati se mogu iskoristiti i za pametno i učinkovito korištenje močvarnih resursa u poljoprivredne svrhe u panonskoj regiji. Kroz nadzor i mjerenje kvalitativnih pokazatelja nadziranih područja izraditi će se naputci za zaštitu biodiverziteta ekostruktura te površinskih i podzemnih voda a u svrhu smanjenja utjecaja poljoprivredno intenzivnih područja na njihova onečišćenja. Područja na kojima će se uspostaviti nadzorni sustav a u službi demonstracije funkcionalnosti zadanih principa biti će vodne strukture Tompojevački Ritovi (Hrvatska) te jezero Zobnatica (Srbija).

Opći cilj projekta je podizanje svijesti o antropogenom utjecaju na kvalitetu voda i vodnih ekosustava te edukacija lokalne zajednice o značaju utjecaja poljoprivrednih aktivnosti na kvalitetu i bioraznolikost njihovih staništa.

Specifični ciljevi su uspostava zajedničkog nadzornog i mjernog sustava na odabranim vodnim strukturama i izgradnja baze zajedničke podataka o mjerenjima. Izrada preporuka o vegetacijskim pojasevima kojima bi se smanjio antropogeni utjecaj kroz poljoprivredne aktivnosti na kvalitetu i bioraznolikost staništa povezanih sa vodnim strukturama.

Očekivani rezultati projekta su:

 • Poboljšano upravljanje zaštitom okoliša i bioraznolikosti, posebice močvarnih i ekololoških koridora i nadogradnja zajedničkog prekograničnog sustava upravljanja i preveniranja rizika putem bežičnog monitorskog sustava za pratnju kvalitativnih parametara voda.
 • Uspostava zajedničke baze podataka za prikupljanje, obradu i prezentaciju podataka o kvalitativnim paremtrima voda nadziranih područja.
 • Sveobuhvatni pregled bioraznolikosti i izrada studije o vrstama vegetacije visokog potencijala za apsorbciju antropogenih onečišćivača u službi smanjenja eutrofikacije vodnih ekosustava te izrada preporuka za očuvanje bioraznolikosti istih.
 • Izrada naputaka za uspostavljanje i upravljanje priobalnih multifunkcionalnih vegetacijskih pojaseva u svrhu poboljšanja kontrole onečišćenja, kvalitete staništa i krajobrazne povezanosti u poljoprivredno intenzivnim područjima panonske regije.
 • Razvoj i poticanje aktivnosti i razine svijesti o važnosti očuvanja i zaštite vodnih ekosustava, sa njima povezanih edukacijskih programa, radionica te izrada trojezičnog letka za popularizaciju projektnih rezultata.

Voditelj projekta u Hrvatskoj, doc.dr.sc. Tomislav Keser, prenio nam je kako je početak projekta obilježen tzv. „Kick-off“ sastankom u Novom Sadu 21. i 22. studenog 2017. Tu su javnosti predstavljeni glavni ciljevi i očekivani rezultati projekta dok se na kick-off sastanku dogovaralo o planu i tijeku buduće realizacije projekta. Nabavljala se i projektna oprema za potrebe predistraživačkih aktivnosti te se obavio i preliminarni izvid i ocjena implementacijskih terena.

Također je izrađena i mrežna stranica za potrebe javnog publiciranja i prezentacije projektnih aktivnosti i rezultata ali i u službi glavnog oslonca za učinkovito koordiniranje aktivnosti projektnih partnera. Budući je od početka projekta proteklo tek nekoliko mjeseci, u prvotnoj fazi nema puno aktivnosti značajnih za realizaciju projekta. Glavne aktivnosti, okosnice projekta, slijede u narednim mjesecima kada će se njihovom realizacijom uspostaviti funkcionalnost projekta kako je to i predviđeno zadanim ciljevima i rezultatima.

Sve informacije o SeNs WETLANDS projektu možete pogledati OVDJE.

 

Projekt Modernizacija laboratorija za inovativne tehnologije – DRIVE

Brzo širenje ICT sektora, iako obećava, nema zadovoljavajuću podršku kroz poslovno okruženje koje se može brzo prilagoditi trendovima i zahtjevima, za održivi gospodarski rast. Jedan od vodećih europskih poslodavaca – automobilska industrija, uključila je u fokus svog zanimanja programsku podršku (engl. software) i ugrađene sustave. Kao rezultat toga, postoji rastuća potreba za inženjerima s odgovarajućim vještinama i ICT tvrtkama koje mogu odgovoriti tim zahtjevima.

Istovremeno, zadaća sveučilište sve više postaje aktivno sudjelovati u:

 • stvaranju zdravog poslovnog okruženja kroz istraživanja orijentirana transferu tehnologije,
 • pružanju usluga koje koriste dostupnu infrastrukturu,
 • stvaranju programa orijentiranih k učinkovitijem zapošljavanju budućih studenata i treninzima koji podržavaju cjeloživotno učenje.

Glavni cilj projekta

Glavni cilj projekta je unaprijediti institucionalnu infrastrukturu i usluge, a time i poduprijeti razvoj i konkurentnost prekograničnog poslovnog okruženja. To unaprjeđenje omogućuje suradnju između partnerskih institucija (FTN Novi Sad i FERIT Osijek) s tvrtkama, klasterima i mladim profesionalcima u nastajućem i najbrže rastućem području ugrađenih sustava u automobilskoj industriji.

Specifični ciljevi:

 • Modernizacija laboratorija: infrastruktura laboratorija će se ažurirati s potrebnim sklopovljem i programskom podrškom, a tiskani materijali će podupirati obrazovanje, tj. trening i obrazovanje inženjera za automobilsku industriju, za kojima postoji velika potreba
 • Popularizacija usluga: svijest javnosti o novim trendovima u ICT i automobilskoj industriji, i mogućnostima suradnje na temelju uspostavljenih laboratorija bit će podignuta kroz oglase putem gospodarske komore, konferencije, medije, komunikaciju obrazovnih institucija, inženjerske udruge, društva i klastere.
 • Novi modeli suradnje: laboratoriji će također ponuditi dodatne usluge obrazovanja i testiranja postojećim tvrtkama kako bi se ojačao njihov položaj na tržištu ugrađenih sustava u automobilskoj industriji.

Laboratorij za autonomna vozila i Laboratorij za izradu i testiranje programske podrške u sigurnosno kritičnim sustavima

U sklopu ovog projekta biti će ustrojena i u potpunosti opremljena dva laboratorija, Laboratorij za autonomna vozila i Laboratorij za izradu i testiranje programske podrške u sigurnosno kritičnim sustavima upravljanja.

Ovi će laboratoriji služiti za znanstveno-istraživački rad te za izvođenje laboratorijskih vježbi, prvenstveno na kolegijima novog studijskog programa Automobilskog računarstva i komunikacija Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Ukupna vrijednost opreme dvaju navedenih laboratorija koja će se nabaviti kroz projekt iznosi približno 280.000,00 EUR.

Vodeći partner DRIVE projekta Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, a partneri su Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Ukupna vrijednost projekta: 907.094,81 EUR, a predviđeno trajanje od 15.07.2017. do 14.12.2019. Voditelj projekta na partnerskoj instituciji je doc.dr.sc. Mario Vranješ.

 

Izvor: FERIT

Povezani članci

 • Ovu prijavu možete u svako doba povući, na kraju svakog Newslettera. Daljnje informacije možete pronaći u našim Pravilima Privatnosti.

Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se. Za preuzimanje odabranog sadržaja, možete unijeti i e-mail adresu, na koju ćemo vam proslijediti poveznicu.

 • Više informacija kako skupljamo, obrađujemo i štitimo Vaše osobne podatke dostupne u našim Pravilima Privatnosti.

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke
mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku, a više o tome možete pročitati ovdje.

Close Popup