Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i uvjetima korištenja.

ILI

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i uvjetima korištenja.

ILI

Pratite nas:

Financijska Akademija

22. ožujka 2018. - 28. lipnja 2018.

Upisi su u tijeku

7 redovnih modula
56 nastavnih sati
+
2 izborna modula
16 nastavnih sati
Više o voditelju

AKCIJSKI POPUST 15% ZA PRIJAVE I UPLATE DO 31. siječnja 2018.!

Uz pomoć vodećih hrvatskih financijskih managera i konzultanata, kreirali smo napredan edukacijski program koji pokriva sva najvažnija područja financija; od managerskog računovodstva i planiranja, korporativnih financija, kontrolinga, do poznavanja računovodstva i poreza, a koji će sadašnjim i budućim financijskim stručnjacima pružiti sveobuhvatna financijska znanja i nadogradnju njihovih postojećih znanja i poslovnog iskustva.

Polaznici će naučiti čitati, razumjeti i samostalno izraditi financijske izvještaje poduzeća, putem prezentacije modela i analiza koje zahtijevaju i primjenjuju banke i druge financijske institucije prilikom odobravanja kredita i kreditiranja pojedinih projekata. Kroz računovodstvenu, financijsku i analizu scenarija polaznici će se upoznati s različitim analitičkim sredstvima i tehnikama pomoću kojih se podatci iz financijskih izvještaja pretvaraju u upotrebljive informacije relevantne za kvalitetno upravljanje i vrednovanje stanja poduzeća, kao i dijagnosticiranje poslovnih problema i njihovo rješavanje. Polaznike će se informirati o metodama i alatima za planiranje investicijskih projekata, analizu novčanih tokova, ocjenu profitabilnosti te donošenje investicijskih odluka o prihvatljivosti samog projekta.

Kako je za kvalitetan rad poduzeća neophodan dobar uvid u poslovne, odnosno managerske izvještaje, polaznici će se detaljno upoznati s važnošću kontrolinga.  Posebna pozornost usmjerit će se ka financijskom kontrolingu i svim njegovim funkcijama, te time pokazati da je njegova uloga daleko šira od pukog izvještavanja (reporting).

Pregled programa po modulima

Više o predavaču
Više o predavaču
Više o predavaču

Sadržaj seminara:

 • Sadržaj seminara (1. dan):
 • Zakonski okviri i podloge kojima se uređuje područje računovodstva i izrada financijskih izvješća, općeprihvaćena načela, principi i standardi
 • Temeljna financijska izvješća (račun dobiti i gubitka, bilanca stanja, izvješće o novčanom tijeku indirektnom metodom, bilješke)
 • Tehnike i alati optimizacije bilance (računovodstvene politike, popisi imovina i obveza – inventure, amortizacija, rezerviranja, testiranja i vrijednosna usklađenja imovine, procjena rizika, izvan-bilančni zapisi i tereti, …)
 • Horizontalna i vertikalna analiza, trendovi, apsolutne i postotne promjene
 • Analiza korištenjem ključnih financijskih pokazatelja poslovanja (područja primjene, standardi i mjere, koncepti mjerenja i povezivanja vrijednosti pojedinih pokazatelja u smislene informacijske cjeline)
 • Likvidnost
 • Aktivnost
 • Zaduženost
 • Rentabilnost
  Sadržaj radionice (2. dan):
 • Specifični modeli mjerenja uspješnosti poslovanja, financijskog rizika, rejtinga, financijske snage, (DuPont sustav pokazatelja, BEX, Altman, Beaver, Argetti, Kralicek)
 • Primjena informacija iz financijskih izvješća za potrebe segmentacije tržišta i kupaca, utvrđivanja kreditnih limita i premija rizika (kreditnih marži)
 • Analiza konkurenata, dobavljača
 • Financijsko restrukturiranje
 •  Donošenje odluka o ulaganjima i upravljanje investicijskim projektima korištenjem podataka i informacija iz financijskih izvješća

Više informacija o seminaru možete pročitati ovdje.

Više o predavaču

Sadržaj seminara:

 • Globalno i lokalno okruženje (izazovi budućih razdoblja)
 • Pojam i vrste rizika
 • Upravljanje rizicima (identifikacija – procjena – odgovor – kontrola)
 • Financijski rizici:
  – cjenovni rizik
  – rizik likvidnosti
  – kreditni rizik
  – rizik transfera
  – rizik konverzije
  – tečajni rizik
  – valutni rizik
 • Analiza osjetljivosti na rizike
  – kvantitativne i kvalitativne metode
 • Odgovori na rizike
  – smanjivanje neizvjesnosti i šteta
  – izbjegavanje, prijenos i prihvaćanje rizika
 • Praćenje i kontrola, planiranje i provedba preventivnih aktivnosti
 • Upravljanje rizicima likvidnosti
  – postupci naplata
  – prodaja imovine
  – reaktivni postupci u restrukturiranju obveza
 • Planiranje novčanog toka (cash flow), izračun i analiza novčanog jaza (cash gap)

Više informacija o seminaru možete pročitati ovdje.

Sadržaj seminara:

 • Uvod
 • Računovodstvene prijevare (manipulacije)
 • Kreativno računovodstvo
 • Pravni okvir – temelj za otkrivanje prijevara
 • Pojavni oblici
 • Indikatori prijevare – „red flags”
 • Posljedice računovodstvenih prijevara
 • Porezne prijevare (manipulacije)
 • Pokazatelji porezne utaje
 • Obilježja prijevare u porezu na dohodak
 • Obilježja prijevare pri raspodjeli dobiti/dohotka
 • Transferne cijene
 • Primjeri iz prakse
 • Prevencija

Više informacija o seminaru možete pročitati ovdje.

Više o predavaču

Sadržaj seminara:

1. Osnove vrednovanja
2. Terminologija i logika diskontiranja novčanih tijekova

3. Korištenje diskontiranih novčanih tijekova prilikom procjene vrijednosti i isplativosti projekata
3.1. Vremenska vrijednost novca
3.2. NPV (neto sadašnja vrijednost)
3.3. IRR (interna stopa povrata)

4. DDM (dividend discount model)
5. Izrada modela u MS Excelu
6. Reorganiziranje financijskih izvještaja – kreativno računovodstvo, jednokratni utjecaji…
7. Modeliranje budućih slobodnih novčanih tijekova (FCF) – ključne pretpostavke
o    projekcija prihoda
o    projekcija troškova
o    plan investicija
o    radni kapital
8. Kapitalna struktura – struktura financiranja
o    WACC (weighted average cost of capital)
o    CAPM (capital asset pricing model)
9. Determiniranje terminalne vrijednosti
10. Scenario analiza i analiza osjetljivosti

11. Provjera konzistentnosti dobivene valuacije – ključni pokazatelji i fundamentalna analiza
12. Valuacija kompanije korištenjem multipli
o    PE, PS, PB, EV/EBITDA…
o    Valuacija na temelju usporedbe sa srodnim kompanijama

Više informacija o seminaru možete pročitati ovdje.

Više o predavaču

Sadržaj seminara:

 • Osnove investicijskog planiranja
 • Planiranje investicijskog projekta
  a. Analiza okruženja
  I) PEST analiza
  b. Analiza tržišta
  I)   Analiza nabave
  II)  Analiza prodaje
  III) Analiza konkurencije
  IV) SWOT analiza
  c. Tehničko-tehnološka analiza
  d. Ekonomsko-financijska analiza
 • Ocjena investicijskog projekta
  a. Tržišna ocjena
  I) Statična ocjena projekta (financijski pokazatelji)
  II) Dinamična ocjena projekta
  (1) Ekonomski tok projekta
  (2) Razdoblje povrata investicijskog ulaganja
  (3) Neto sadašnja vrijednost (NPV)
  (4) Relativna neto sadašnja vrijednost (RNPV)
  (5) Interna stopa profitabilnosti (IRR)
  b. Ocjena neizvjesnosti
  I) Analiza praga rentabilnosti
  II) Analiza osjetljivosti
  III) Analiza vjerojatnosti
  c. Zbrojna i usporedna ocjena
  d. Društveno-ekonomska ocjena
 • Prikaz stvarnih investicijskih projekata

Sadržaj radionice:

Polaznici će samostalno na temelju zadanog investicijskog projekta izraditi financijsku analizu u MS EXCEL-u kroz sljedeće grupe zadataka:

 • Formiranje ukupnog prihoda
 • Investiranje u osnovna sredstva
 • Poslovni rashodi
 • Investicije u obrtna sredstva
 • Izvori investiranja i obveze
 • Račun dobiti i gubitka
 • Financijski tok projekta
 • Bilanca
 • Financijski pokazatelji
 • Ekonomski tok
 • Tržišne ocjene
  a) Razdoblje povrata projekta
  b) Neto sadašnja vrijednost
  c) Relativna neto sadašnja vrijednost
  d) Interna stopa profitabilnosti
 • Analiza praga rentabilnosti
 • Analiza osjetljivosti

Više informacija o seminaru možete pročitati ovdje.

Više o predavačici

Sadržaj seminara:

 • Zašto poduzeće treba promatrati holistički – kroz veliku sliku
 • Što manageri mogu i moraju očekivati od kontrolinga i kontrolerskih izvještaja
 • Računovodstveni vs kontrolerski, tj. poslovni izvještaji
 • Poslovni izvještaji – sve što manageri trebaju znati
 • Kako organizirati računovodstvo usmjereno kontrolerskom izvještavanju
 • Upravljanje centrima odgovornosti – kako organizirati centre odgovornosti kako bi se kvalitetno mjerila uspješnost (case study)
 • MBO (Management by Objectives) u funkciji poslovnog izvještavanja
 • Karakteristike kvalitetnih poslovnih izvještaja
 • OPOR (One Page Only Reporting) i kako ih u kontrolingu strukturiramo (4 windows report i cockpit)
 • Pravila za OPOR
 • Kako klasične pokazatelje ispravno koristiti u poslovnom izvještavanju
 • Diskusija, primjeri iz prakse (case study)

Više informacija o seminaru možete pročitati ovdje.

Više o predavačici

Sadržaj seminara:

 • 4 osnovna preduvjeta za razvoj kontrolinga
 • Organizacija kontrolinga u poduzeću
 • Razumijevanje funkcije kontrolinga od strane managementa
 • Uvođenje kontrolinga kroz faze – ključna znanja za uspjeh
 • Suradnja s IT funkcijom i računovodstvom
 • Zašto su važni misija, vizija i strategija
 • Što je uspjeh i kako ga kroz kontroling mjerimo
 • Upravljanje centrima odgovornosti – kako organizirati centre odgovornosti kako bi se kvalitetno mjerila uspješnost (case study)
 • Što su to „tvrda ekonomska znanja“ i zašto bez njih nema kvalitetnog upravljanja
 • Najčešće upravljačke pogreške iz prakse – kako kriva mjerenja dovode do pogrešnih podataka, a pogrešni podatci do loših informacija (case study)
 • Diskusija i dodatna pitanja polaznika seminara

Više informacija o seminaru možete pročitati ovdje.

Više o predavačici

Sadržaj seminara:

 • 4 osnovna preduvjeta za razvoj kontrolinga
 • organizacija kontrolinga u poduzeću
 • razumijevanje funkcije kontrolinga od strane menadžmenta
 • uvođenje kontrolinga kroz faze
 • ključna znanja za uspjeh- suradnja sa IT funkcijom, te računovodstvom
 • zašto su važni misija, vizija i strategija
 • što je uspjeh i kako ga kroz kontroling mjerimo
 • upravljanje centrima odgovornosti
 • kako organizirati centre odgovornosti kako bi se kvalitetno mjerila uspješnost (case study)
 • što su to „tvrda ekonomska znanja“ i zašto bez njih nema kvalitetnog upravljanja
 • najčešće upravljačke pogreške iz prakse
 • kako kriva mjerenja dovode do pogrešnih podataka, a pogrešni podaci do loših informacija (case study)
 • diskusija; dodatna pitanja polaznika seminara

Više informacija o seminaru možete pročitati ovdje.

Prikaži sadržaj svih modula

Ciljna skupina polaznika:

Poduzetnici, djelatnici u računovodstvu i financijskim odjelima, bankari, portfolio manageri, brokeri, investicijski i financijski analitičari, investicijski savjetnici, individualni i portfolio investitori, risk manageri i analitičari.

Medijski pokrovitelji programa je BIZdirekt.

Napomena: Svi moduli mogu se pojedinačno slušati kao zasebni seminari i navedeni su u Najavi seminara.

KOTIZACIJA:

Redovna cijena programa:

11.000,00 kn + PDV

Promotivna cijena programa za uplate do 7. ožujka:

9.800,00 kn + PDV

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu programa.

Studentima i nezaposlenima odobravamo 30% popusta.

Moguće je i plaćanje na 3 rate po 4.200,00 kn + PDV  ili 6 rata po 2.200,00 kn + PDV (1. rata plaća se avansno, ostale rate svaki mjesec uz pisanu narudžbenicu, ovjeren Ugovor i instrumente osiguranja).


Redovna cijena izbornih modula iznosi 1.590,00 kn + PDV po modulu, a promotivna cijena 1.390,00 kn + PDV.

Svi redovni polaznici Financijske Akademije ostvaruju pravo na popust 30% za izborne module.


Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara.

Po završetku programa svi polaznici će dobiti uvjerenje Ovlaštenog Financijskog Managera (CFO) i biti osposobljeni za napredno upravljanje financijama i donošenje najzahtjevnijih poslovnih odluka.

Module je moguće polaziti i pojedinačno.

PRIJAVA NA PROGRAM

Klijenti o nama

Riječi polaznika

Prethodnih desetak godina prisustvovao sam brojnim edukacijama sličnog karaktera i mogu zaključiti da je prava rijetkost da netko toliko dugo može držati pažnju publike. G. Antolović ima karizmu, stručnost i sposobnost da na jako zanimljiv i specifičan način prenese znanje, drago mi je što sam imao prilike prisustvovati ovakvoj edukaciji!

Ovim putem želim izraziti pohvale na održani seminar. Predavači su motivirani, stručni i spremni na odgovaranje na specifična pitana polaznika. Teme su zanimljive, a sadržaj sveobuhvatan, ali i prilagođen polaznicima s malo predznanja.

Cijelu HR Akademiju smatram izuzetno korisnom, budući da dolazim iz tvrtke gdje su ljudski potencijali u smislu managementa i strateškog upravljanja tek u začetcima, te sam uz angažman, znanje i zaista stručnost svih predavača stekla dobar uvid u procese i prakse upravljanja ljudskim potencijalima.

Želim pohvaliti održani seminar u petak. Predavač je stručno i na jednostavan način obradio temu, a sudionici su bili aktivni, produbljujući temu s kvalitetnim pitanjima i slučajevima iz prakse. I molim vas da prenesete pohvale konobaru koji je bio toliko ljubazan i pristojan da bi mogao biti mentor i pozitivan primjer većini konobara koji rade u turizmu.

Seminari su mi bili korisni kao dobra osnova za započeti rad s novim alatima, s kojima dosad nisam imao priliku raditi. Predavači su bili stručni s dosta iskustva iz prakse te je sama organizacija seminara na visokom nivou. Preporučio bih seminare svima zainteresiranima za Internet marketing.

Zahvaljujem na odličnoj edukaciji – bilo nam je vrlo zanimljivo i korisno. Svi predavači, posebno g. Maričić, zaista su dali sve od sebe da podijele svoje veliko znanje i iskustvo s nama. Baš sam bila zadovoljna, a mislim i drugi polaznici.

HR Akademija svakako daje  dobar uvid u HRM procese, razumijevanje i širinu koncepta upravljanja ljudskim resursima i ljudskim potencijalima te je stoga osobito korisna osobama koje tek otpočinju karijeru u području ljudskih resursa, kao i osobama koje su na voditeljskim pozicijama, a koje neminovno zahtijevaju razumijevanje važnosti kvalitetnog upravljanja timom i ulaganja u potencijale.

Nakon što sam odslušala više od pola predviđenih modula edukacije – želim posebno istaknuti kao vrsne predavačice i stručnjakinje dvije osobe: gđu Nelu Bučević i gđu Jasminku Samardžiju. Bilo je vrlo vrlo zanimljivo, interaktivno i korisno za moj posao!

Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se. Za preuzimanje odabranog sadržaja, možete unijeti i e-mail adresu, na koju ćemo vam proslijediti poveznicu.