Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i uvjetima korištenja.

ILI

Kreiranje korisničkog računa, slažete se sa našim pravnim napomenama i uvjetima korištenja.

ILI

Pratite nas:

Financijska Akademija

23. veljače 2017. - 8. rujna 2017.

Upisi su u tijeku

8 redovnih modula
80 nastavnih sati
+
3 izborna modula
32 nastavna sata
Više o predavaču

Upravljanje financijama predstavlja temeljni i najvažniji dio poslovanja svake tvrtke i institucije. Bez odgovornog, učinkovitog i profesionalnog upravljanja financijama tvrtke se mogu lako naći u složenim problemima. Stoga smo, uz pomoć vodećih hrvatskih financijskih managera i konzultanata, kreirali napredan edukacijski program koji pokriva sva najvažnija područja financija; od planiranja, korporativnih financija, kontrolinga, do poznavanja računovodstva i poreza, a koji će sadašnjim i budućim financijskim stručnjacima pružiti sveobuhvatna financijska znanja i nadogradnju njihovih postojećih znanja i poslovnog iskustva.

Polaznici će naučiti čitati, razumjeti i samostalno izraditi financijske izvještaje poduzeća, putem prezentacije modela i analiza koje zahtijevaju i primjenjuju banke i druge financijske institucije prilikom odobravanja kredita i kreditiranja pojedinih projekata. Kroz računovodstvenu, financijsku i analizu scenarija polaznici će se upoznati s različitim analitičkim sredstvima i tehnikama pomoću kojih se podatci iz financijskih izvještaja pretvaraju u upotrebljive informacije relevantne za kvalitetno upravljanje i vrednovanje stanja poduzeća, kao i dijagnosticiranje poslovnih problema i njihovo rješavanje.

Programom će se predstaviti osnovni koraci pri planiranju i izradi investicijskih projekata te metoda ocjena projekata. Polaznike će se informirati o metodama i alatima za planiranje investicijskih projekata, analizu novčanih tokova projekta, ocjenu profitabilnosti projekata te donošenje investicijskih odluka o prihvatljivosti samog projekta.

S obzirom na ključnu važnost financijskog planiranja i upravljanja likvidnošću, kroz dijalog i vježbe steći će se znanja o izradi izvješća o novčanom tijeku i razumijevanju informacija koje isti pruža. Nadalje, polaznici će naučiti kako se procjenjuju financijski rizici i ocjenjuje likvidnost, kako se izrađuju financijski planovi restrukturiranja i kako se donose odluke o investiranju i financiranju. Također, upoznati će ih se s procesom upravljanja troškovima i ulaganjima, te osnovnim znanjima i vještinama potrebnim za njegovu provedbu, a sve u svrhu realizacije optimalnog cilja: povećanja vrijednost isporuke kupcima uz istovremeno smanjenje troškova.

Kako je za kvalitetan rad poduzeća neophodan dobar uvid u poslovne, odnosno managerske izvještaje, polaznici će se detaljno upoznati s važnošću kontrolinga. Kontroling je stručna pomoć kojim se omogućava brzo i kvalitetno poslovno informiranje, čime se povećava efikasnost i efektivnost upravljanja te sposobnost prilagođavanja promjenama unutar i izvan poduzeća. Posebna pozornost usmjerit će se ka financijskom kontrolingu i svim njegovim funkcijama, te time pokazati da je njegova uloga daleko šira od pukog izvještavanja (reporting).

Pregled programa po modulima

Više o predavaču
Više o predavaču

Sadržaj seminara:

 • Svrha i cilj financijske analize poslovanja poduzeća
 • Fundamentalna analiza – analiza financijskih izvještaja
  I. Financijski izvještaji
  II. Analitičke tehnike
  a) Apsolutne i postotne promjene
  b) Horizontalna analiza
  c) Vertikalna analiza
  d) Analiza korištenjem pokazatelja
  – Pokazatelji profitabilnosti
  – Pokazatelji likvidnosti
  – Pokazatelji zaduženosti
  – Pokazatelji aktivnosti
  III. DuPont sistem analize poslovanja poduzeća
  IV. Altmanova Z – score metoda ocjenjivanja uspješnosti poslovanja poduzeća
 • Računovodstvene manipulacije u financijskim izvještajima
 • Analiza šireg okruženja poduzeća kao i analiza industrijske grane
 • Vrednovanje poduzeća
  I. Pojam ‘korporativnih financija’
  II. Čiji novac poduzeća troše?
  III. Različite metode vrednovanja (prema imovini, prema profitu, prema novčanim tijekovima…)
  IV. Financijsko planiranje i DCF metoda
  V. Korištenje diskontiranih novčanih tijekova prilikom procjene vrijednosti i isplativosti projekata
  a) Vremenska vrijednost novca
  b) NPV (neto sadašnja vrijednost)
  c) IRR (interna stopa povrata)

Sadržaj radionice:

Razrada financijskih izvještaja:

 • Analiziranje poduzeća primjenom osnovnih analitičkih tehnika
  -Vertikalna i horizontalna analiza
  -Analiza uz pomoć financijskih pokazatelja
 • Izračun amortizacije
 • Otklanjanje utjecaja različitih računovodstvenih politika
 • Utvrđivanje vrijednosti poduzeća
  -DDM metoda -DCF metoda
Više o predavaču

Sadržaj seminara:

 • Pojam likvidnosti, pokazatelji kojima se očitavanjem podataka iz temeljnih financijskih izvještaja mjeri likvidnost, financijska snaga i bonitet.
 • Kako se izrađuje izvještaj o novčanom tijeku indirektnom metodom korištenjem podataka iz bilance stanja i računa dobiti i gubitka?
 • Kako se analiziraju informacije iz višegodišnjih izvješća i ocjenjuje kvaliteta novčanog tijeka?
 • Financijsko planiranje, planiranje ulaganja i izvora sredstava
 • Planiranje troškova i ulaganja te mjerenje očekivane financijske uspješnosti ulaganja Izrada financijskog plana (budžeta) – račun dobiti i gubitka, bilanca stanja, novčani tok
 • Kako se planira i provodi financijsko restrukturiranje?
 • Upravljanje novčanim tokom (novčani proračun, slobodan novčani tok, izračun novčanog jaza)
 • Modeli i alati prevencije i zaštite naplativosti potraživanja (segmentacija, upravljanje portfeljem postojećih i potencijalnih kupaca, kolaterali)
Više o predavaču

Sadržaj seminara:

 • Računovodstvene manipulacije i kreativno računovodstvo – pojam, sličnosti i razlike
 • Trokut prijevare
 • Pravna regulativa – Sarbanes-Oxley Act
 • Tehnike manipulacije
  I. Manipulacije sa zaradama (earnings manipulation)
  a) Manipulacije prihodima
  1. Prerano priznavanje prihod
  2. Priznavanje lažnog prihoda
  3. Prebacivanje prihoda u buduće razdoblje
  b) Manipulacije troškovima
  1. Prebacivanje tekućih troškova u buduće razdoblje
  2. Rezervacije… II. Manipulacije s novčanim tokom
  III. Manipulacije s ključnim pokazateljima poslovan
  a) Prilagođavanje pokazatelja poslovanja
  b) Upravljanje pokazateljma poslovanja „Red flags“ ili znaci upozorenja potencijalne prijevare
 • Računovodstveni skandali Implikacije računovodstvenih manipulacija
Više o predavaču

Sadržaj seminara:

 • Pojam i vrsta financiranja
 • Kratkoročno financiranje (vremenska razgraničenja, trgovački krediti, osigurani i neosigurani kratkoročni krediti)
 • Dugoročno financiranje (obveznici, krediti uz obročne otplate, leasing)
 • Izvori financiranja (bankarski krediti, jamstva države, neformalni investitori, rizični ili venture kapital, …..)
 • Instrumenti osiguranja kredita i drugih oblika financiranja iz tuđih izvora
 • Izrada strategije (plana) financiranja (analiza potreba i rizika – odabir i strukturiranje izvora)
 • Postupak realizacije bankarskog kredita

Praktični dio sastoji se od vježbi koje se provode u obliku rada u timovima te prezentaciji i usporedbi uradaka.

Više o predavaču

Sadržaj seminara:

 • Osnove investicijskog planiranja
 • Planiranje investicijskog projekta
  a. Analiza okruženja
  I) PEST analiza
  b. Analiza tržišta
  I)   Analiza nabave
  II)  Analiza prodaje
  III) Analiza konkurencije
  IV) SWOT analiza
  c. Tehničko-tehnološka analiza
  d. Ekonomsko-financijska analiza
 • Ocjena investicijskog projekta
  a. Tržišna ocjena
  I) Statična ocjena projekta (financijski pokazatelji)
  II) Dinamična ocjena projekta
  (1) Ekonomski tok projekta
  (2) Razdoblje povrata investicijskog ulaganja
  (3) Neto sadašnja vrijednost (NPV)
  (4) Relativna neto sadašnja vrijednost (RNPV)
  (5) Interna stopa profitabilnosti (IRR)
  b. Ocjena neizvjesnosti
  I) Analiza praga rentabilnosti
  II) Analiza osjetljivosti
  III) Analiza vjerojatnosti
  c. Zbrojna i usporedna ocjena
  d. Društveno-ekonomska ocjena
 • Prikaz stvarnih investicijskih projekata

Sadržaj radionice:

Polaznici će samostalno na temelju zadanog investicijskog projekta izraditi financijsku analizu u MS EXCEL-u kroz sljedeće grupe zadataka:

 • Formiranje ukupnog prihoda
 • Investiranje u osnovna sredstva
 • Poslovni rashodi
 • Investicije u obrtna sredstva
 • Izvori investiranja i obveze
 • Račun dobiti i gubitka
 • Financijski tok projekta
 • Bilanca
 • Financijski pokazatelji
 • Ekonomski tok
 • Tržišne ocjene
  a) Razdoblje povrata projekta
  b) Neto sadašnja vrijednost
  c) Relativna neto sadašnja vrijednost
  d) Interna stopa profitabilnosti
 • Analiza praga rentabilnosti
 • Analiza osjetljivosti
Više o predavačici

Sadržaj seminar:

 • Financijsko izvještavanje iz perspektive kontrolinga
 • Pokazatelji financijske analize (financijska sigurnost, financijska poluga, neto radni kapital, likvidnost, rentabilnost, aktivnost)
 • Uspoređivanje financijskih izvještaja i analiza konkurencije ZAV, Bex i Altmanov model za procjenu sigurnosti i uspješnosti poslovanja
 • Najvažniji problemi mjerenja profitabilnosti – omjeri, razmjeri i trendovi
 • Kako ispravno detektirati nelikvidnost i kako upravljati likvidnošću – kontrolerski pogled
 • Pitanja koje članovi Nadzornih odbora moraju postaviti Upravi
Više o predavačici

Sadržaj seminara:

1. Zašto poduzeće treba promatrati holistički – kroz veliku sliku
2. Što manageri mogu i moraju očekivati od kontrolinga
3. Kako organizirati računovodstvo da bi kontroling mogao ispuniti svoju zadaću
4. Ostali izvori podataka važni za kontroling
5. Alati kontrolinga – analize osjetljivosti (simulacijski modeli):
– kako promjene u strukturi troškova utječu na rezultat
– kako nabavna vrijednost, prodajna cijena ili prodana količina utječu na rezultat – kako uz pomoć kontrolerskih alata analizirati tržište, kupce, proizvode…
6. Break Even Point:
– izračun točke pokrića, alat za kvalitetno praćenje različitih poslovnih aktivnosti (simulacijski model)
7. Kako koristiti BCG matricu u kontrolingu (simulacijski model)
8. Upravljanje centrima odgovornosti:
– kako organizirati centre odgovornosti da bi se kvalitetno mjerila uspješnost (case study)
9. Što su to ‘tvrda ekonomska znanja’ i zašto bez njih nema kvalitetnog upravljanja
10. Najčešće upravljačke pogreške iz prakse:
– kako kriva mjerenja dovode do pogrešnih podataka, a pogrešni podatci do loših informacija (case study)

Više o predavaču

Sadržaj seminara:

 • Pravne i stručne osnove troškovnog računovodstva (pozicija troškova i rashoda u bruto bilancama primjenom dvojnog računovodstva, iskazivanje u računu dobiti i gubitka, obračunu poreza na dobit)
 • Kako upravljati troškovima u turbulentnom poslovnom okruženju?
 • Što se postiže tim postupcima?
 • Odnos između troškova i ulaganja
 • Odnos između kontrole i snižavanja troškova
 • Temeljne podjele troškova (prirodne vrste, fiksni i varijabilni…)
 • Specifični nefinancijski troškovi (amortizacija, vrijednosna usklađenja, rezerviranja)
 • Proces upravljanja troškovima i analitičke tehnike kontrole troškova i identifikacija prigoda za njihovo snižavanje
 • Dodjeljivanje troškova poslovnim funkcijama, profitnim i troškovnim centrima, ljudima, proizvodima i uslugama
 • Povezivanje troškova i aktivnosti (ABC, Activity Based Costing)
 • Alternativni pristupi u upravljanju troškovima Metode racionalizacije troškova
 • Utvrđivanje troškova po segmentima djelatnosti
 • Utvrđivanje troškova u cijelom životnom vijeku proizvoda i usluge (BCG matrica) Utvrđivanje troškova kvalitete
 • Utvrđivanje troškova konkurenata
 • Utvrđivanje troškova po kupcima
 • Analiza odgovornosti za troškove
 • Benchmarking, usporedba s najboljim praksama (interno i eksterno)
 • Planiranje (budžetiranje) troškova Planiranje (CAPEX) i vrednovanje investicijskih odluka
 • Povezivanje troškova plaća i nagrađivanja sa strategijom, strateškim ciljevima i politikama
 • Kalkuliranje cijena (načela, vrste, metode, analiza točke pokrića, izrada kalkulacije)
Više o predavaču

Procjena vrijednosti poduzeća koristi se za potrebe investiranja, spajanja (M&A) ili kao dio internih mjera financijske kontrole. Posebno se naglašava korištenje prilikom izdavanja novih dionica, akvizicija novih kompanija ili redukcije poslovnih operacija kompanije. Polaznici će upoznati osnovne i napredne postavke procesa valuacije i modeliranja.

Cilj seminara je i prikazati kako je procjena vrijednosti dinamična disciplina, snažno povezana s ekonomskom stvarnošću unutar koje kompanija djeluje te kako se mijenja vrijednost kompanije s promjenom uvjeta poslovanja. Uz konvencionalne tehnike valuacije, seminar pruža uvid i u alternativna rješenja, ovisno o okolnostima unutar kojih se kompanija nalazi.

Više o seminaru i radionici možete pogledati  ovdje.

Više o predavaču

Polaznici će se upoznati s aktivnostima u postupku planiranja: analitičkim tehnikama eksternog i internog okruženja, postupkom provjere i definiranja strateških namjera i odabira strategije, značajkama i sastavnicama operativnih planova, postupcima pri odabiru ciljeva, mjera i metrika, njihovim kvantificiranjem, te kako učiti (individualno i organizacijski) i motivirati uz pomoć planova. Također će saznati kako predviđati, organizirati, odabrati i pozicionirati ljude, definirati ključne inicijative i aktivnosti, planirati materijalne i nematerijalne resurse, te pokretače pretvoriti u brojke i postotke, odnosno izraditi financijski plan (budžet).

Više o seminaru i radionici možete pogledati ovdje.

Više o predavaču

Nelikvidnost je zadnji stadij poslovne krize. Jedan od najčešćih početaka je pad prihoda, što zbog postojanja fiksnih troškova dovodi do smanjivanja ekonomičnosti. U većini naših poduzeća prihodi su apsolutni imperativ i mjerna jedinica za uspjeh. Svi cijevi usmjereni su prema rastu prihoda, svi uspjesi mjere se rastom prihoda. U suštini, nema ništa loše u tome, osim ako ne zavlada (pogrešno) mišljenje da su prihodi sami po sebi sveti gral koji imaju čudotvornu moć zaštite od svih zala. Pokazati da se poduzećem može upravljati na način da resursi budu znatno kvalitetnije korišteni, te na pravi način utrošeni.

Sve to zahtijeva promjene u načinu razmišljanja managera. Neke stare navike moraju se mijenjati, a neki opći obrasci, po kojima smo mjerili uspjeh, sada više ne mogu vrijediti. Sve teme bit će obrađene kroz konkretne primjere iz prakse, uz mogućnost interaktivnog sudjelovanja polaznika u raspravi.

Više o seminaru i radionici možete pogledati ovdje. 

Prikaži sadržaj svih modula

Ciljna skupina polaznika:

Poduzetnici, djelatnici u računovodstvu i financijskim odjelima, bankari, portfolio manageri, brokeri, investicijski i financijski analitičari, investicijski savjetnici, individualni i portfolio investitori, risk manageri i analitičari.

Medijski pokrovitelji programa je BIZdirekt.

Napomena: Svi moduli mogu se pojedinačno slušati kao zasebni seminari i navedeni su u Najavi seminara.

KOTIZACIJA:

Redovna cijena programa

12.000,00 kn + PDV

Promotivna cijena za uplate do 2. veljače:

10.900,00 kn + PDV

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu programa.

Moguće je i plaćanje na 3 rate po 4.200,00 kn + PDV  ili 6 rata po 2.200,00 kn + PDV (1. rata plaća se avansno, ostale rate svaki mjesec uz pisanu narudžbenicu, ovjeren Ugovor i instrumente osiguranja).


Cijena izbornog modula 9. iznosi 1.990,00 kn + PDV, a izbornih modula 10. i 11. iznosi 1.390,00 kn + PDV po modulu.

Svi redovni polaznici Financijske Akademije ostvaruju pravo na popust 30% za izborne module.


Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara.

Po završetku programa svi polaznici će dobiti uvjerenje Ovlaštenog Financijskog Managera (CFO) i biti osposobljeni za napredno upravljenje financijama i donošenje najzahtjevnijih poslovnih odluka.

Module je moguće polaziti i pojedinačno.

PRIJAVA NA PROGRAM

Klijenti o nama

Riječi polaznika

Prethodnih desetak godina prisustvovao sam brojnim edukacijama sličnog karaktera i mogu zaključiti da je prava rijetkost da netko toliko dugo može držati pažnju publike. G. Antolović ima karizmu, stručnost i sposobnost da na jako zanimljiv i specifičan način prenese znanje, drago mi je što sam imao prilike prisustvovati ovakvoj edukaciji!

Ovim putem želim izraziti pohvale na održani seminar. Predavači su motivirani, stručni i spremni na odgovaranje na specifična pitana polaznika. Teme su zanimljive, a sadržaj sveobuhvatan, ali i prilagođen polaznicima s malo predznanja.

Cijelu HR Akademiju smatram izuzetno korisnom, budući da dolazim iz tvrtke gdje su ljudski potencijali u smislu managementa i strateškog upravljanja tek u začetcima, te sam uz angažman, znanje i zaista stručnost svih predavača stekla dobar uvid u procese i prakse upravljanja ljudskim potencijalima.

Želim pohvaliti održani seminar u petak. Predavač je stručno i na jednostavan način obradio temu, a sudionici su bili aktivni, produbljujući temu s kvalitetnim pitanjima i slučajevima iz prakse. I molim vas da prenesete pohvale konobaru koji je bio toliko ljubazan i pristojan da bi mogao biti mentor i pozitivan primjer većini konobara koji rade u turizmu.

Seminari su mi bili korisni kao dobra osnova za započeti rad s novim alatima, s kojima dosad nisam imao priliku raditi. Predavači su bili stručni s dosta iskustva iz prakse te je sama organizacija seminara na visokom nivou. Preporučio bih seminare svima zainteresiranima za Internet marketing.

Zahvaljujem na odličnoj edukaciji – bilo nam je vrlo zanimljivo i korisno. Svi predavači, posebno g. Maričić, zaista su dali sve od sebe da podijele svoje veliko znanje i iskustvo s nama. Baš sam bila zadovoljna, a mislim i drugi polaznici.

HR Akademija svakako daje  dobar uvid u HRM procese, razumijevanje i širinu koncepta upravljanja ljudskim resursima i ljudskim potencijalima te je stoga osobito korisna osobama koje tek otpočinju karijeru u području ljudskih resursa, kao i osobama koje su na voditeljskim pozicijama, a koje neminovno zahtijevaju razumijevanje važnosti kvalitetnog upravljanja timom i ulaganja u potencijale.

Nakon što sam odslušala više od pola predviđenih modula edukacije – želim posebno istaknuti kao vrsne predavačice i stručnjakinje dvije osobe: gđu Nelu Bučević i gđu Jasminku Samardžiju. Bilo je vrlo vrlo zanimljivo, interaktivno i korisno za moj posao!

Ukoliko želite bez ograničenja čitati i preuzimati naše edukativne materijale registrirajte se. Za preuzimanje odabranog sadržaja, možete unijeti i e-mail adresu, na koju ćemo vam proslijediti poveznicu.